Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovy

 

 

 

Stanovy klubu


Stanovy klubu byly schváleny na členské schůzi Kynologického klubu Svitávka č. 10110 dne 24.1.2001, platí dnem schválení, to je od 24.1.2001. Stanovy KKS byly upraveny a schváleny  dne 10.1.2015 výroční členskou schůzí KKS.
 
Článek 1
1. Kynologický klub Svitávka (dále jen KKS) je dobrovolnou, nezávislou, demokratickou a nepolitickou organizací působící v oblasti tělovýchovy a sportu.
2. KKS je subjektem s přiděleným IČO 709 64 785.
 
Článek 2
1. KKS vyvíjí činnost na celém území ČR.
2. Sídlem KKS je Kynologický klub Svitávka, Na Lubinách, Svitávka, 679 32.

   Kontaktní adresa: A. Nymburská, Sebranice 27, sebranice 679 31
 
Článek 3 - cíle klubu
1. Cílem KKS je zajištění všestranného využití zájemců o chov a výcvik psů z řad dospělých i mládeže v souladu s posláním a cíly Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen MSKS).
2. KKS vytváří nezbytné podmínky pro východu odborníků v oblasti výcviku a chovu psů a k výchově figurantů.
3. Organizuje soutěže, chovatelské a výcvikové akce ve všech kategoriích - mládež i dospělí.
 
Článek 3 - členství v klubu
1. Členem KKS se může stát každý občan České republiky, popřípadě i jiného státu, který souhlasí se stanovami, cíly a posláním KKS. U nezletilých do 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce. Tento písemný souhlas je nedílnou součástí přihlášky do KKS
2. Hostování člena KKS v jiné organizaci je možné na základě jeho vlastní žádosti. Toto hostování musí být povoleno mateřskou organizací (KKS).U nezletilých do 18 let je pro hostování nutný souhlas zákonného zástupce. Tento písemný souhlas je nedílnou součástí přihlášky do KKS
3. Předsednictvo KKS může za mimořádné zásluhy udělit čestné členství v KKS na základě svého rozhodnutí nebo návrhů členů KKS.
 
Článek 3 - přijetí do KKS
1. O přijetí občana do KKS rozhoduje předsednictvo KKS na základě písemné přihlášky. V případě zamítavého stanoviska se lze do 30-ti dnů odvolat k výroční členské schůzi KKS. Rozhodnutí výroční členské schůze KKS je konečné.
2. Dokladem o členství je platný průkaz svazu.

3. Nový člen KKS se přijímá na zkušební dobu:1 rok. Po uplynutí zkušební doby rozhodne KKS hlasováním na výroční členské schůzi jestli bude člen přijat/nepřijat za stálého člena. V čase zkušební doby má nový člen stejná práva, povinnosti a poplatky jako řádný člen klubu.
 
Článek 3 - zánik členství v KKS
1. Členství v KKS zaniká:
- vystoupením na základě vlastní žádosti
- zánikem KKS
- dohodou
- zrušením pro neplnění žákladních členských povinnosti, viz. článek 7, odst. 2
- úmrtím
- vyloučením na základě členské schůze
2. Dohodne-li se KKS a člen na skončení členství, končí členství sjednaným datem. Dohodu uzavírá za organizaci předseda KKS a musí být písemnou formou.
3. Členská schůze KKS může rozhodnout o vyloučení člena zejména jestliže:
- závažným způsobem nebo opětovně porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami
- byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo bylo pravomocně rozhodnuto o tom, že spáchal úmyslný přestupek proti KKS, jeho majetku nebo proti některému z členů organizace

- soustavně porušuje pravidla slušného chování, vytváří konflikty nebo poškozuje pověst KKS
 
Článek 4 - práva a povinnosti členů KKS
1. Člen KKS má právo:
- zúčastňovat se všech akcí pořádaných KKS a MSKS
- zúčastňovat se členských schůzí KKS s právem hlasovat a podávat návrhy
- být volen do orgánů KKS má právo člen starší 18 let
- volit do orgánů ZO a MSKS
- využívat zařízení ZO dle ustanovení vnitřních předpisů KKS
2. Člen KKS je povinen zejména:
- dodržovat stanovy a další normativy vydané KKS a MSKS a plnit usnesení orgánů KKS a MSKS
- aktivně, zodpovědně a na odborné úrovni vykonávat svěřené funkce
- řádně plnit svazové příspěvky MSKS
- řádně platit klubové příspěvky v ZO
- nepoškozovat svým jednáním nebo chováním zájmy KKS, MSKS ani jednotlivých členů
 
Článek 4 - svazové a klubové příspěvky
1. Výše svazových členských příspěvků je stanovena na základě návrhu předsednictva MSKS. Platí je všichni členové (vyjma čestných členů) na konto MSKS a to do konce ledna příslušného kalendářního roku.
2. Klubové členské příspěvky jsou stanoveny na základě návrhu výboru KKS a schváleny členskou schůzí KKS. Platí je všichni členové. Manželé platí členský příspěvek dohromady - pouze ale pokud nemají každý svého psa, se kterým se zůčastňují výcviku.

3.Pokud člen nezaplatí členské příspěvky do určeného termínu - bude nejpozději v březnu příslušného roku na toto upozorněn a dotázán, jestli chce nadále pokračovat v členství v KKS. V případě neuhrazení příspěvků ani po tomto upozornění bude ukončeno členství v KKS.

4.Dojde-li k ukončení členství v KK Svitávka v průběhu roku, o vyplacení poměrné části členských příspěvků rozhodne výborová schůze KKS. V případě písemného odvolání proti rozhodnutí výborové schůze do 30-ti dnů - pak rozhodne výroční členská schůze KKS. Rozhodnutí výroční členské schůze KKS je pak konečné.

Článek 6 - základní kynologické organizace a její orgány
1. Orgány ZO jsou:
- výroční členská chůze,
- členská schůze,
- výbor,
- kontrolní komise.
2. Pro platnost rozhodnutí ZO se vyžaduje jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů.
3. Výroční členská schůze je nejvyšším orgánem ZO, je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech organizace. Výroční členská schůze zejména:
- volí a odvolává předsedu a výbor ZO
- volí a odvolává kontrolní komisi ZO
- schvaluje zprávu výboru o jeho činnosti
- schvaluje plán činnosti ZO
- schvaluje způsob a plán hospodaření
- schvaluje výši klubových příspěvků
- volí delegáty na krajské konference MSKS
- volí delegáty na sjezdy MSKS
- ruší členství členům ZO při nesplnění brigádnických hodin
4. Nejvyšším orgánem v období mezi výročními členskými schůzemi je členská schůze, která je svolávána dle potřeby výborem, nejméně však jedenkrát do roka. Výbor svolává členskou schůzi vždy, pokud o to požádá více než polovina členů ZO a to písemnou formou nebo hlasováním shromážděných členů ZO.
5. Výbor stojí v čele ZO, je volen na výročních členských schůzích na dobu 4 let. Konkrétní rozdělení funkcí je věcí zvolených členů výboru ZO. Volené funkce výboru jsou následující: předseda, místopředseda, jednatel, pokladník, hlavní výcvikář, hospodář. Jednotlivé funkce lze kumulovat.
6. Za KK Svitávka jedná předseda a jednatel a to společně a nebo v případě zřízení účtu, jednání s MSKS mohou jednat i samostatně (samostatně předseda i jednatel).


Článek 7 - ostatní
1. Brigádnické hodiny- každý člen KKS (vyjma čestných členů a členů, kteří se neúčastní výcviku - platí si pouze udržovací poplatek) je povinen odpracovat 12 hodin za rok. Evidenci odpracovaných brig. hodin a zadání činnosti při brigádnických hodinách zajišťuje hospodář, popřípadě osoba jím pověřená. Při neodpracování 12 hodin za rok je na základě vyjímky možno uhradit brigádnickou hodinu v peněžní formě (měna = Koruna česká) její výše je stanovena na základě hlasování výroční členské schůze vždy na konkrétní rok a je uvedena v ceníku, který je součástí stanov.
Pokud člen nesplní brigádnické hodiny a nevyužije možnosti úhrady peněžní formou bude členy výboru upozorněn na nesplnění brigádnických hodin a bude s ním dohodnut náhradní termín pro splnění, současně bude podmíněně vyloučen. Pokud nebude sjednána náprava stran člena KKS bude na návrh výboru vyloučen členy hlasováním na výroční členské schůzi. Dosud odpracované brigádnické hodiny se vyloučenému členovi nekompenzují, propadají ve prospěch KKS.
Každý člen ZO souhlasí se zaplacením a zároveň zaplatí zálohu za brigádnické hodiny.
Brigádnické hodiny musí každý člen odpracovat do konce příslušného roku.


2. Důvody pro zánik členství v ZO KKS:
- člen byl odsouzen za trestnou činnost
- člen neuhradil příspěvky ZO KKS a klubové příspěvky MSKS
- člen nesplnil brigádnické hodiny
- člen svým chováním soustavně narušuje výcvik na pozemcích ZO KKS
- člen nezvládnutím svého psa vážně narušuje a omezuje pohyb ostatních členů ZO a jejich psů
- člen nedodržuje pravidla dané ve STANOVÁCH KKS, stejně jako nedodržuje pravidla a zvyklosti dané chodem klubu, stejně jako nedodržuje ústní dohody klubu

- soustavně porušuje pravidla slušného chování, vytváří konflikty nebo poškozuje pověst KKS


3. Očkování psů je povinné u všech psů, kteří se pohybují v prostorách a pozemcích ZO KKS. Očkování bude kontrolováno výcvikářem do konce měsíce února každého roku. Pokud pes neprošel očkováním bude stanoven termín pro předložení Očkovacího průkazu psa. Tuto povinnost má člen organizace vůči klubu. Pokud nebude splněn tento bod má výcvikář právo vyloučit psa až do doby odstranění.
 
Ceník pro KK Svitávka
Členský příspěvek: 400 Kč/rok              důchodce/student: 200,-Kč/rok

Udržovací členský poplatek: 100,-Kč/rok

+ roční členský příspěvek MSKS - dle stanoc MSKS

Hostování: 400,-Kč/rok    důchodce/student: 200,-Kč/rok

Brigádnické hodiny: 50 Kč/hod   záloha na brig. hodiny : 600,- Kč/rok
Zapůjčení klubovny a pozemků, které patří klubu: 500Kč/den za účelem pořádání sportovní akce jiného klubu
Zapůjčení klubovny členovi pro pořádání soukromé akce: 200Kč/den

Vstup na cvičiště pro " cizího " účastníka výcviku: 20,-Kč/den

 

stanovy KKS byly upraveny a schváleny  dne 10.1.2015 výroční členskou schůzí KKS